افتادم!

زبان تخصصی و زنتیکمو افتادم.

خدا کنه جنین و فیزیو نیفتم.

خدایا یعنی من اینقد بد بودم .داری تنبیه ام میکنی ؟

میدونم ناشکر بودم.

جبران میکنم جبران میکنم .....تو رو خدا دیگه بسه تحمل ندارم .

 

/ 0 نظر / 18 بازدید